BASHKIA RROGOZHINE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjin nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Rrogozhinë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim Nr.2014 prot. Datë 03.05.2024 njofton se:

Për pozicionin personel zjarrefikes (drejtues Automjeti) niveli baze :

– kandidati i kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshte:

1.Enri Dushku

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.05. 2024 ora 10.00, kandidati nëse ka grumbulluar në vlerësimin me shkrim 70 % pikëve do të njoftohet per te zhvilluar fazat e metejshme