BASHKIA RROGOZHINE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Për këtë arsye, “Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe të ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”,VKM nr.452 datë 26.07.2023” Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Baskiake” ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në Policine bashkiake dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim me Nr.1503/1prot. datë 09.04.2024, njofton se:

Për pozicionin 6 Police Bashkiak :

– kandidatët e e kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

1. Arta Shalja

2. Denis Gjoni

3. Ervis Isufi

4. Gabriela Hasa

5. Leonard Qoshi

6. Kamela Shala

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.04.2024 ora 10.00 ne |Bashkine Rrogozhine.