BASHKIA RROGOZHINË, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014 “Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 328, datë 31.5.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, VKB-në Nr.38 datë 27.12.2023 “Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Rrogozhinë”, Urdherin e Kryetarit Nr.76 datë 14.02.2024 “Për Miratimin e strukturës Organizative të Bashkisë Rrogozhinë për Vitin 2024”

VENDOSI:

  • MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TE PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: plani vjetor -publikim