BASHKIA ROSKOVEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Kodit të Punës së Republikës së Shqiperise; Ligjit nr.139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 64 , gërma “g” ; në Rregulloren e Brendshme “Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së Bashkisë Roskovec si dhe Njësive Administrative në varësi Kuman, Strum, Kurjan” si dhe në Vendimit të Kryetarit të Bashkisë Roskovec Nr. 2, Datë 05.01.2024 “Për miratimin e strukturës organizative dhe pagat përkatëse për Bashkinë Roskovec dhe Njësitë Administrative Kuman, Kurjan dhe Strum si dhe organigramës për vitin 2024”;ligj nr.9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme i ndryshuar”,

  • Bashkia Roskovec shpall vendin e lirë të punës “Kryeinspektor i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Teritorit”

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar; Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake”; VKM-së nr.452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”; Rregullores së Brendshme “Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së Bashkisë Roskovec si dhe Njësive Administrative në varësi Kuman, Strum, Kurjan”; Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 108, datë 21.12.2023 “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Roskovec dhe të Ndërmarrjeve vartëse për vitin 2024”, si dhe të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 109, datë 21.12.2023 “Për miratimin e buxhetit, numrit maksimal të punonjësve të Bashkisë dhe të Ndërmarrjeve vartëse të bashkisë për vitin 2024”, miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresë Nr. 1298/1 prot. datë 04.01.2024, protokolluar në institucionin tonë me Nr. 54, datë 04.01.2024; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë Roskovec Nr. 2, Datë 05.01.2024 “Për miratimin e strukturës organizative dhe pagat përkatëse për Bashkinë Roskovec dhe Njësitë Administrative Kuman, Kurjan dhe Strum, si dhe organigramës për vitin 2024”; si dhe shkresës Nr. 1092, datë 21.02.2024 të Drejtorisë së Policisë Bashkiake, Bashkia Roskovec shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira:

  • Polic në Policinë e Bashkisë Roskovec 2 policë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:

Bashkia Roskovec, dergohen per shpallje _Kryeinspektor i IMT-se_ 1 (nje) vend, dhe _Punonjes Policie ne Drejtorine e Policise Bashkiake_ 2 (dy) vende