BASHKIA ROSKOVEC, VENDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar; Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.89/2022, datë 15.5.1997 “Për Policinë Bashkiake”; VKM-së nr.452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”; Rregullores së Brendshme “Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së Bashkisë Roskovec si dhe Njësive Administrative në varësi Kuman, Strum, Kurjan”; Vendimit të Këshillit të Bashkisë Roskovec Nr. 97, datë 23.12.2022 “Për miratimin nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Roskovec dhe të Ndërmarjeve Vartëse për vitin 2023”, ndryshuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë Roskovec Nr. 76, datë 28.07.2023; Vendimit të Këshillit të Bashkisë Roskovec Nr. 98, datë 23.12.2022 “Për miratimin e buxhetit, numrit maksimal të punonjësve të bashkisë dhe të Ndërmarjeve vartëse të bashkisë për vitin 2023”, miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresë Nr. 02/1, datë 06.01.2023; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë Roskovec Nr. 11, Datë 16.01.2023 “Për miratimin e strukturës organizative dhe pagat përkatëse për Bashkinë Roskovec dhe Njësitë Administrative Kuman, Kurjan dhe Strum, si dhe organigramës për vitin 2023” ndryshuar me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë Roskovec Nr. 105, Datë 31.08.2023; Bashkia Roskovec shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira :

 

Polic në Policinë e Bashkisë Roskovec 2 policë

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN POLIC BASHKIAK 2 vende