BASHKIA ROSKOVEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar; Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë; Rregullores së Brendshme “Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së Bashkisë Roskovec si dhe Njësive Administrative në varësi Kuman, Strum, Kurjan”; Vendimit të Këshillit të Bashkisë Roskovec Nr. 97, datë 23.12.2022 “Për miratimin nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Roskovec dhe të Ndërmarjeve Vartëse për vitin 2023”, ndryshuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë Roskovec Nr. 76, datë 28.07.2023; Vendimit të Këshillit të Bashkisë Roskovec Nr. 98, datë 23.12.2022 “Për miratimin e buxhetit, numrit maksimal të punonjësve të bashkisë dhe të Ndërmarjeve vartëse të bashkisë për vitin 2023”, miratuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresë Nr. 02/1, datë 06.01.2023; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë Roskovec Nr. 11, Datë 16.01.2023 “Për miratimin e strukturës organizative dhe pagat përkatëse për Bashkinë Roskovec dhe Njësitë Administrative Kuman, Kurjan dhe Strum, si dhe organigramës për vitin 2023” ndryshuar me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë Roskovec Nr. 105, Datë 31.08.2023; Ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 55/1; Bashkia Roskovec, shpall vendin vakant për pozicionin e Drejtorit të Kopshtit Nr. 1 Roskovec dhe i kopshteve të Njësisë Administrative Kuman, Bashkia Roskovec. (paga sipas VKM nr. 241, datë 20.04.2023, “Për disa ndryshime në VKM nr. 175, datë 8.3.2017 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar”)

POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 1 ROSKOVEC DHE I KOPSHTEVE TË NJËSISË ADMINISTRATIVE KUMAN, BASHKIA ROSKOVEC

Polic në Policinë e Bashkisë Roskovec 2 policë

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Bashkia Roskovec, dergohen per shpallje _Drejtor i Kopshtit Nr.1 Roskovec dhe i kopshteve te Njesise Administrative Kuman_, _

Polic ne Policine e Bashkise Roskovec_ 2 (dy) vende