Bashkia Roskovec – Lista e fituesve

R E P U B L I K A   E   SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA ROSKOVEC

DREJTORIA JURIDIKE DHE  E BURIMEVE NJERËZORE

 

Lista fituese e kandidateve pjesemarres ne konkursin e zhvilluar ne date 08.05.2019 per nivelin ekzekutiv si me poshte:

Nr Emer Mbiemer Me Shkrim Jeteshkrimi Intervista Totali
1 Vjollca Zeqo 57 15 20 92
2 Maltin Lamaj 50 15 20 85
3 Nertila Pelivani 42 15 25 82
4 Teuta Zyberaj 42 15 24 81
5 Sherina Cepele 40 15 25 80
6 Pavlina Braho 43 15 20 78
7 Endri Goga 37 15 25 77
8 Irena Bleta 33 15 25 73
9 Erjon Hoxha 32 15 25 72
10 Ndricim Karamani 32 15 25 72
11 Sidorela Saliaj 31 15 25 71
12 Anxhela Ruko 34 15 22 71