BASHKIA PUSTEC – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr. 143, datë 12/03/2014, Sektori i  Burimeve Njerëzore ne Bashkine Pustec shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  • “Specialist sherbimesh sociale, te drejtat e femijeve, kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per vend te lire SHKP Pozicioni-SpecialistSherbimesh sociale Shpallje per vend te lire SHKP Pozicioni-SpecialistSherbimesh sociale

  • “Specialist ne Sektorin e kordinimit, evropian dhe ndihmes se huaj kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per vend te lire SHKP Pozicioni-Specialist ne mardhenie me europen

  • “Specialist Veteriner, kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per vend te lire SHKP Pozicioni-Specialist Veteriner

 

  • “Specialist Jurist per Prokurimet ” në Sektorin e Burimeve Njerezore dhe Legjislacionit- kategoria IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per vend te lire SHKP Pozicioni- Jurist Per Prokurimet