BASHKIA PUSTEC – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Pustec shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Mbikqyres, monitories I performances se sherbimeve te Bashkise në Sektorin e Agjensise se Sherbimit Publik, ne  Bashkine Pustec, Kategoria e pagës IV-a.Lloji i diplomës “Bachelor/Drejtim Penal Master” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional”

    Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Mbikqyres