BASHKIA PUSTEC – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit dhe Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist Turizmi, Bashkia Pustec –  kategoria e pages IV-a;
  • 1 (nje) Veteriner Bashkia Pustec  –  kategoria e pages IV-a;

Lloji i diplomës  niveli minimal i diplomës “Bachelor ” Master Profesional”  ose te barazvlefshem.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Pozicioni- Specialist Turizmi 24.10.2019 plus Veteriner. 24.10.2019

 

 

  • 1 (nje) Specialist Arkitekt, Bashkia Pustec –  kategoria e pages IV-a;

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” Master Profesional”  ose te barazvlefshem.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Pozicioni- Specialist Arkitekt 24.10.2019