BASHKIA PUSTEC – VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Pustec, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka nisur procedurën e pranimit në shërbimin civil

  • Drejtoresh Kopshit : 7 (shtate) grupet e veçanta ose te perziera per drejtues te institucionit arsimor  prane Bashkise Pustec.