BASHKIA PUSTEC, VENDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 9/c, 14/1 e vijues të Ligjit nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të nenit 39 e vijues të VKM-së Nr.520, datë 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të Vendimit te Këshillit te Bashkise nr.63 dt.28.12.2022 , “Për miratimin e strukturës

dhe organikës së Bashkisë Pustec”, Bashkia Pustec shpall proceduren e konkurrimit për vendin e lire :

 

– Punonjes zjarrfikes, 1 (nje) pozicion (niveli bazë)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallja-punonjes zjarrefikes MZSH