BASHKIA PUSTEC – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Pustec shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Pergjegjes Sektori Kategoria III-b
  • Specialist Arkitekt Kategoria IV-a
  • Specialist Inxhinier Kategoria IV-a

Në Sektorin e Burimeve Njerezore,Pergjegjes Sektori III-b, Specialist Arkitekt ne sektorin e urbanistikes IV-a , Specialist inxhinier ne Bashkine Pustec, Kategoria e pagës IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje