BASHKIA PUSTEC – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” Master Profesional”ose te barazvlefshem.

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit dhe Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist sherbimesh sociale, te drejtat e femijeve, Bashkia Pustec –  kategoria e pages IV-a;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  Pozicioni- Specialiste sherbimesh sociale shpallje per sherbimin kombetar shteteror