Bashkia Pustec, Vend i lire pune

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Pustec njofton se në administratën e Bashkisë Pustec ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

  • Specialist Jurist –Kategoria e pages IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim-per-Shpallje-Vendi-te-Lire-Pune-Specialist-Jurist 1