BASHKIA PUSTEC, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 9/c, 14/1 e vijues të Ligjit nr.152/2015 “Përshërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të nenit 39 e vijues të VKM-së Nr.520, datë 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të Vendimitte Këshillit te Bashkise nr.63 dt.28.12.2022, “Për miratimin e strukturës

dhe organikës së Bashkisë Pustec”, Bashkia Pustec shpall proceduren e konkurrimit për vendin e lire:

  • Punonjes zjarrfikes, 1 (nje) pozicion (niveli bazë)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallja-1 punonjes zjarrefikes MZSH