Bashkia Pustec, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Pustec shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

 

· ( 1) Përgjegjës për Emergjencat Civile, Kategoria e pagës III-a1).

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Pergjegjes-per-Emergjencat-Civile-Bashkia Pustec