Bashkia Pustec SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkise Pustec, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidatet pretendent  u paraqiten ne oren dhe vendin e caktuar per fazen e konkurimit per pozicionin vakant te“Specialiste Mjedisi”, :

 

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional

“Specialiste Mjedisi”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin Bashkia Pustec, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, pranimit nga jashte ne sherbimin ekzekutive  njofton se:

–  kandidati fitues është:

1- Znj.Andoneta Jankulla