BASHKIA PUSTEC – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVILNË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës  niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

 Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Sektori  i  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkia Pustec , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • Specialist PAK, sherbimesh sociale, te drejtat e femijeve, Bashkia Pustec
  • kategoria e pages IV-a;

Nuk u paraqit asnje kandidatë per vendin vakant te shpallur ne Sherbimi Kombetar i Punesimit si dhe ne kendin e Bashkise Pustec.