BASHKIA PUSTEC, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”I ndryshuar ,si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në përfundim të procedures së pranimit nga jashte ne nivelin ekzekutiv në shërbimin civil njofton se për pozicionin:

  •  Specialist Jurist – kategoria e pagës VI-a

Kandidati fitues është:  1. Klodiana Kodra