BASHKIA PUSTEC, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”I ndryshuar ,si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në përfundim të procedures së pranimit nga jashte ne nivelin ekzekutiv në shërbimin civil njofton se për pozicionin:

 

– ,Specialist sherbimi PAK drejtat e femijdhe per dhunen ne familje.

 

 

Kandidati fitues është:

 

1. Tanja Trajko