BASHKIA PUSTEC – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Sektori  i  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkia Pustec , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)Topograf

Lloji i diplomës “” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”

1.    Z. Vasil Stojan, kandidat i vetem, Specialist për Prokurimet + IT                                                                     

2.     Znj.Vangji Nasto, kandidate e vetme Specialist ne Sektorin e kordinimit, evropian dhe ndihmes se huaj             

3.     Z. Eftin Sotiri dhe Z.Niko Nakollofski 2 kandidate per Specialist Veteriner,                                                                                   

4.      Nuk eshte paraqitur  asnje kandidat/e per kete pozicion, Specialist sherbimesh sociale , te drejtat e femijve etj