BASHKIA PUSTEC – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkise Pustec, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidatet pretendent u paraqiten ne oren dhe vendin e caktuar per fazen e konkurimit per pozicionin vakant te Specialist Arkitekt:

Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”.

Njësia përgjegjëse në Institucionin Bashkia Pustec, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, pranimit nga jashte ne sherbimin ekzekutive njofton se:

– kandidati fitues është:   1- Z. Nikolin Lipi.

 

  • Specialist Inspektor Tatim Taksa

kandidati fitues është:    1- Z. Qiro Thanas

 

  • Specialist Jurist Administrate

kandidati fitues është:   1- Z. Leonidh Muço.

 

  • Specialist Turizmi

kandidati fitues është: 1- Z. Arben Cale

 

  • Polic Bashkie
  • kandidati fitues është:1- Z. Klime Vurmo.