BASHKIA PUSTEC, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore konstatoi se pas përfundimit të afatit të dorëzimit të dokumentave, në datën 10.06.2024, për fazën e lëvizjes paralele për pozicionin:

  • Specialist IT-së ne sektorin e Burimeve Njerezore ,kategoria IV-a

Nuk ka asnjë kandidat qe të kete aplikuar për fazën e lëvizjes paralele.