BASHKIA PUSTEC, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar , si dhe të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore konstatoi se pas perfundimit te afatit te dorezimit te dokumentave, ne daten 09.06.2023, per fazen e pranimit nga jashte per pozicionin:

1. Specilaist Jurist– kategoria IV-a

Kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit eshte : 1. Klodiana Kodra

A. Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 31.05.2024 ne oren 11.00 ne ambjentet e Bashkise Pustec.