BASHKIA PUSTEC, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore konstatoi se pas përfundimit të afatit të dorëzimit të dokumentave, në datën 14.12.2023, për fazën e lëvizjes paralele për pozicionin:

 

1.Specialist sherbimi PAK drejtat e femije dhe per dhunen ne familje.

 

 

Nuk ka asnjë kandidat qe të kete aplikuar për fazën e lëvizjes paralele.