BASHKIA PUSTEC, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreui III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”.

 

 

– Punonjes Zjarrefikes, 1 (nje) pozicion (niveli bazë)

 

1. Kandidati I kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit eshte :

 

Vaske Kristo

 

 

 

Testimi do të zhvillohet në datën 06.03.2023 , ora 10:30 .