BASHKIA PUSTEC REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar , si dhe  të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore konstatoi se pas perfundimit te afatit te dorezimit te dokumentave, ne daten 12.10.2020, per fazen e pranimit nga jashte per pozicionin:

 

  1. Specialist Finance, Bashkia Pustec – kategoria IV-a;

 

Kandidati i  kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit eshte

  1. Paola Pando
  2. Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 09.11.2020 ne oren 11.00 ne ambjentet e Bashkise Pustec.
  3. Intervista e strukturuar do te zhvillohet ne daten 11.11.2020 ne oren 11.00 ne ambjentet e Bashkise Pustec