BASHKIA PUSTEC -Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kerkesat per procedure e pranimit ne kategorine ekzekutive

Ne baze te ligjit nr.152/2013 “Per Nepunesin Civil” I ndryshuar, VKM nr.243,date 18.03.2015 Per pranimin, levizjen paralele,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” Kreu II “Pranimi ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive” VKM nr.242, date 18.03.2015, “Per plotesimin vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, bashkengjitur kesaj shkrese po ju dergojme listen e kandidateve qe plotesojne kushtet per pranimin nga jashte ne kategorine ekzekutive, te cilet shpallen prane Sherbimit Kombetar te Punesimit, ne pozicionin

Specialist per Kordinimin e Integrimit Europia

  • Elena TERPO

Dt e zhvillimit te konkurimit me shkrim dhe me goje do te jete dt 26.09.2019 ora 10 ne ambjentet e bashkise ( salla e keshillit te bashkise)