Bashkia Pukë – Vende të lira pune

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PUKË

SEKTORI I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

                                                      

Nr. ____prot                                                                                      Pukë, më ___.___.2019

 

 

 

Lënda: Kërkesë për publikim të listës së kandidateve.

 

 

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

 

 T I R A N Ë

 

Bashkia Pukë  në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe akteve nënligjore dalë në zbatim të tij, ka përfunduar procedure e pranimit në shërbimin civil, për  pozicionet  e  shpallura për konkurim:

 

Specialist tatim taksa, Specialist IT dhe zhvillim turizmi, Specialist i Ndihmës Ekonomike, Specialist Financë, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, Drejtor i Drejtorisë së Financës, Buxhetit dhe Ndihmës Ekonomike, si dhe Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë .

 

Për sa më sipër, ju dergojmë për publikim në portalin “ Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret e vecanta për procedurën e pranimit në shërbimin civil.

 

 1. Mirjana Pashkaj      Specialist IT dhe zhvillim turizmi
 2. Elona Collaku Specialist  Tatim – Taksave
 3. Gjyste Marku Specialist  Tatim – Taksave
 4. Xhovalin Sherri Specialist  Tatim – Taksave
 5. Nail Qarri Specialist finance
 6. Lindita Marku Specialist Ndihmes Ekonomike
 7. Suada Mehmeti Specialist Finance
 8. Brigene Prendi Specialist Ndihmes Ekonomike
 9. Tonin Zefi Specialist finance
 10. Anjeza Doda Punonjes Social per PAK dhe Ndihmën Ekonomike
 11. Ershela Gjoni Specialist finance
 12. Flora Palushi Drejtore e Finances, Buxhetit dhe Ndihmes Ekonomike
 13. Astrit Hyseni i Sektorit të Zhvillimit Rural dhe Bujqesise
 • Dhurata Mehaj e Sektorit të Menaxhimit Burimeve Njerëzore dhe Arsimit

 

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

 

KRYETARI I BASHKISË

                                                                                              GJON GJONAJ

 

 

 

 

Konceptoi, printoi

Pergj. Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Dhurata Risto