BASHKIA PRRENJAS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Prrenjas shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Transportit/Kategoria e pagës II-B.

Lloji i diplomës “Shkenca inxhinierike/ekonomike”.

Niveli minimal i diplomës “ Master Shkencor’

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje drejtori i transportit 2019

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Administrimit Financiar/Kategoria e pagës II-B.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje drejtori i finances 2019