BASHKIA PRRENJAS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të V.K.M-së me nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” i ndryshuar, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Prrenjas shpall procedurat e levizjes paralele,ngritje në detyrë ose pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

 

Sekretar i Përgjithshëm/Kategoria e pagës I-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. shpallje-sekretar i pergjithshem