BASHKIA PRRENJAS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Prrenjas shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

 

Specialist Prokurimesh, në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria Juridike/Prokurimeve Publike dhe Burimeve Njerëzore/Kategoria e pagës IV-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje sp prokurimesh