BASHKIA PRRENJAS- SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Prrenjas, në përfundim të afatit për dorëzimin e dokumentacionit për lëvizje paralele njofton se për pozicionet:

Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Administrimit Financiar

Drejtor në Drejtorinë e Urbanistikës dhe Zbatimit të Politikave të BE-së

Drejtor në Drejtorinë e Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Transportit

 

Nuk u paraqit asnjë kandidat.