BASHKIA PRRENJAS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit “Për nëpunesin civil”,  i ndryshuar, si dhe te Kreut II dhe III të vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit te Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Bashkia Prrenjas njofton se për pozicionin:

Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Arsimit, Sportit dhe Kulturës

Në përfundim të proçedurave të konkurimit u shpall fitues kandidati:

  1. Albina Rira