BASHKIA PRRENJAS REZULTATET E VERIFIKIMIT

          BASHKIA PRRENJAS                         

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRËNË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE  

Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Arsimit, Sportit dhe Kulturës

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Prrenjas, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

–           Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin

Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Arsimit, Sportit dhe Kulturës, është:

  1. Albina Rira

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.08.2020, ora 10.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.08.2020, ora 10.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE  

Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, Administrimit Financiar dhe Shërbimit Social

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Prrenjas, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, Administrimit Financiar dhe Shërbimit Social, është:

  1. Suzana Kapxhiu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.08.2020, ora 10.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.08.2020, ora 10.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE  

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, Administrimit Financiar dhe Shërbimit Social

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Prrenjas, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, Administrimit Financiar dhe Shërbimit Social, është:

  1. Artin Blloshmi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.08.2020, ora 10.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.08.2020, ora 10.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas.