BASHKIA PRRENJAS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Prrenjas, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

-Proçedura e konkurimit për pranim ne shërbimin civil përfundon pa kandidatë të kualifikuar.