Bashkia Poliçan, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Poliçan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  • Specialist i emergjencave civile, kategoria e pagës IV/a
  • Specialist IT, kategoria e pagës IV/a
  • Specialist pyjesh, kategoria e pagës IV/a,
  • Specialist transporti, kategoria e pagës IV/a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Bashkia Poliçan