BASHKIA POLIÇAN, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Poliçan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  •  (2) Specialist auditi, kategoria e pagës IV/a
  •  Përgjegjës sektori auditi.
  • Kryeinspektor ndërtimi

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Bashkia Poliçan