BASHKIA POLIÇAN, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, ‘Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar).

 

Institucioni Bashkia Poliçan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionet:

 

· Drejtor i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Publike, kategoria e pagës II/b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje drejtori i burimeve njerezore