Bashkia Poliçan Shpallje fituesi

Institucioni Bashkia Poliçan  në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, ‚‘‘Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar), Vendimin Nr. 748, datë 19.12.2018 ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele  ne shërbimin civil, për pozicionin e shpallur për

 

  • Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Tatim-Taksave , Kategoria III/a-1

 

  • Përgjegjës në Sektorin e Administrimit të Pyjeve,  Drejtoria e planifikimit të territorit, bujqësisë,veterinarisë dhe administrimit të pyjeve, Kategoria III/a-1

Për sa më sipër,

  • Njoftojmë se për lëvizjen paralele për të dyja pozicionet nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Në vijim do të vijoj procedura për ngritjen në detyre!

Institucioni Bashkia Poliçan  në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, ‚‘‘Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar), Vendimin Nr. 748, datë 19.12.2018 ka përfunduar procedurën e ngritjes në detyrë /, për pozicionin e shpallur për

 

  • Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Tatim-Taksave , Kategoria III/a-1

 

  • Përgjegjës në Sektorin e Administrimit të Pyjeve,  Drejtoria e planifikimit të territorit, bujqësisë,veterinarisë dhe administrimit të pyjeve, Kategoria III/a-1

Për sa më sipër,

Njoftojmë se për pozicionin  Përgjegjës në Sektorin e  Administrimit të Pyjeve,  Drejtoria e planifikimit të territorit, bujqësisë,veterinarisë dhe administrimit të pyjeve, Kategoria III/a-1, nuk është paraqitur asnjë kandidatë për ngritje në detyrë

Në vijim për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Tatim-Taksave , Kategoria III/a-1, bashkëlidhur po ju dërgojmë për publikim në portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e mëtejshme në shërbimin civil.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe , si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, ‚‘‘Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar), Vendimin Nr. 748, datë 19.12.2018

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Bashkisë Poliçan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e shpallur  Përgjegjës në Sektorin e  Administrimit të Pyjeve,  Drejtoria e planifikimit të territorit, bujqësisë,veterinarisë dhe administrimit të pyjeve, Kategoria III/a-1 nuk është paraqitur asnjë kandidatë për ngritje ne detyre  .

Për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Tatim-Taksave , Kategoria III/a-1, është paraqitur vetëm një kandidatë,i cili pas verifikimit paraprak  është kualifikuar për fazën tjetër  për të vazhduar fazën e dytë të testimit, me të dhënat si më poshtë:

 

  1. KLAUDJA ZYLYFTARI

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit të Bashkisë Poliçan në datën 11.2020, në orën 11:00!

Kandidati, nëse grumbullon në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë

  • Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 11.2020 ora 11:00