BASHKIA POLIÇAN, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit NR.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin Civil, njofton se:

  •  Specialist i Menaxhimit të Pyjeve, kategoria e pagës IV/a, në Drejtorinë e Mjedisit dhe Menaxhimit të Pyjeve.

Kandidati fitues është: Znj. Lumnie Radëshi

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave“, bazuar nëVendimin Nr. 242, datë 18/03/2015, ‘‘Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar), bashkëlidhur po ju dërgojme listën e verifikimit të kandidatëve për pranimin nga Jashtë Shërbimit Civil ne kategorinë e mesme drejtuese. Në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe kërkesave të vecanta për pranimin në Shërbim Civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim njofton se kandidati fitues që plotëson kushtet për pozicionin :

  • Përgjegjës në Sektorin e Menaxhimit Financiar dhe Aseteve, kategoria e pagës III-a/1

Kandidati fitues është: Znj. Kristina Roma

 

  •  Drejtor i Mjedisit dhe Administrimit të Pyjeve, kategoria e pagës II/b,

Kandidati fitues është: Znj. Ornela Nurellari