BASHKIA POLIÇAN, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar)”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Publike në Bashkinë Poliçan , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë Shërbimit Civil dhe kërkesave të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njoftim se për pozicionin :

  • 1(një) Drejtor i Mjedisit dhe Administrimit të pyjeve, kategoria e pagës II/b.

Kandidati i cili plotëson kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshtë Znj. Ornela Nurellari .

Provimi me shkrim do të zhvillohet me datë 27.02.2024 në orën 09:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

Intervista me goje do të zhvillohet me datë 28.02.2024 në orën 11:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

  •  1 (një) Specialist e menaxhimit të pyjeve, kategoria e pagës IV/a,

Kandidati i cili plotëson kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshtë Znj. Lumnie Radëshi

Provimi me shkrim do të zhvillohet me datë 27.02.2024 në orën 10:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

Intervista me goje do të zhvillohet me datë 28.02.2024 në orën 12:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar)”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Publike në Bashkinë Poliçan , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe kërkesave të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njoftim se për pozicionin :

  • 1 (një) Përgjegjës në Sektorin e Menaxhimit Financiar dhe Aseteve, kategoria e pagës III-a/1,

Kandidati i cili plotëson kriteret për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është Znj. Kristina Roma.

Provimi me shkrim do të zhvillohet me datë 27.02.2024 në orën 11:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.

Intervista me goje do të zhvillohet me datë 28.02.2024 në orën 13:00 pranë ambienteve të Bashkisë Poliçan.