Bashkia Polican, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit NR.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin Civil , njofton se :

 

1- Specialist IT kategoria e pagës IV/a, në Drejtorinë Juridike, Integrimit Europian dhe Shërbimeve të Brendshme Mbështetëse.

 

-kandidati fitues është:

 

 

· Z. Mario Dragoti

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit NR.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin Civil , njofton se :

 

1- Specialist i transportit, kategoria e pagës IV/a, në Drejtorinë e Emergjencave Civile, Transportit dhe Statistikave.

 

-kandidati fitues është:

 

 

· Z. Ilirian Caushaj

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit NR.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin Civil , njofton se :

 

1- Specialist i emergjencave civile,  kategoria e pagës IV/a, në Drejtorinë e Emergjencave Civile, Transportit dhe Statistikave.

 

 

Kjo procedure mbyllet pa asnjë kandidat fitues.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit NR.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin Civil , njofton se :

 

1- Specialist pyjesh, kategoria e pagës IV/a, në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit, Bujqësisë, Veterinarisë, Administrimit të Pyjeve.

 

 

 

Kjo procedure mbyllet pa asnjë kandidat fitues.