BASHKIA POLICAN, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar)”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Publike në Bashkinë Poliçan , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizje paralele dhe kërkesave të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njoftim se për pozicionin :

 

 

 

· 1(një) Drejtor i Mjedisit dhe Administrimit të Pyjeve, kategoria e pagës II/b.

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese (i ndryshuar)”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Publike në Bashkinë Poliçan , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizje paralele dhe kërkesave të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njoftim se për pozicionin :

 

  •  1 (një) Përgjegjës në Sektorin e Menaxhimit Financiar dhe Aseteve, kategoria e pagës III-a/1,

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e vlersimit për lëvizje paralele.

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

  •  1 (një) Specialist e menaxhimit të pyjeve, kategoria e pagës IV/a,

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e vlersimit për lëvizje paralele.

 

 

 

 

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e vlerësimit për lëvizjen paralele.