BASHKIA POLIÇAN, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 25 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar ,si edhe të kreut II, Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive “ ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Poliçan në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim,njofton se për pozicionin :

v I (një) Specialist arkitekt, kategoria e pagës IV/a,

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e vlersimit për lëvizje paralele.