BASHKIA POLIÇAN , FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe Kreun IX të Vendim Nr. 118 Datë 05.03.2014 “Për Procedurat E Emërimit, Rekrutimit, Menaxhimit Dhe Përfundimit Të Marrëdhënies Në Shërbimin Civil Të Nëpunësve Civilë Të Nivelit Të Lartë Drejtues Dhe Të Anëtarëve Të Tnd- Së” (E Ndryshuar)”

· Njësia përgjegjëse,pasi është njohur me Vendimin për rezultatin përfundimtar nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit në Institucionin e Bashkisë Poliçan në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për grupin e pozicioneve:

Sekretar i Përgjithshëm, Lloji i diplomës “Shkenca shoqërore” niveli minimal i diplomës Master Shkencor është:

 

1. Z/Znj. Desantila Zaimi

 

· Njësia Përgjegjëse do të vijoj procedurën për hartimin e aktiti të emërimit të nëpunësit civil për pozicioni ‘’Sekretar I Përgjithshëm’’