BASHKIA POGRADEC

BASHKIA POGRADEC

l (Njé) Pozicion – “Pérgjegjés” né Sektorin e Kontrollit té Zhvillimit té Territorit ,
Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit té Zhvillimit té Territorit, Kategoria e pagés III-a/1

shpallje BASHKIA_POGRADEC