BASHKIA POGRADEC, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Institucionit të Bashkisë Pogradec në përfundim të verifikimit paraprak për procedurën e lëvizjes paralele si dhe plotësimit të kërkesave të posaçme dhe të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim:

 

Njofton:

 

I. Për pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e Trajtimit të Titujve të Pronësisë dhe Shpronësimeve, Drejtoria e Emergjencave, Strehimit, dhe Administrimit të Tokës Bujqësore Bujqësore dhe Njësitë Administrative, Kategoria e pagës III-a/1, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për lëvizje paralele është :

 

 

Z. Nexhmi Torra

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Institucionit të Bashkisë Pogradec në përfundim të verifikimit paraprak për procedurën e lëvizjes paralele si dhe plotësimit të kërkesave të posaçme dhe të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim:

 

Njofton :

 

Nga verifikimi i kryer pranë sektorit të arkiv – protokollit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, rezulton se NUK është paraqitur asnjë aplikim për lëvizje paralele, për këto proçedura nga nëpunës civilë të së njëjtës kategori, vazhdon proçedura për ngritje në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil, për pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e Monitorimit dhe të Zbatimit të Kushteve të Kontratës , Lejeve të Ndërtimit, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit Kategoria e pagës III-a/1.

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Institucionit të Bashkisë Pogradec në përfundim të verifikimit paraprak për procedurën e lëvizjes paralele si dhe plotësimit të kërkesave të posaçme dhe të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim:

 

Në lidhje me pozicionin e shpallur vakant, per pozicionin  ( një ) pozicion – Përgjegjës, ne Sektorin e Trajtimit te Titujve te Pronesise dhe Shpronesimeve, Drejtoria e Emergjencave, Strehimit dhe Administrimit të Tokes Bujqësore në Njësitë Administrative.

Fitues Z. Nexhmi Torra