BASHKIA POGRADEC, VERIFIKIM PARAPRAK

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenit 15 të ligjit nr.89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, neni 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 313, datë 01.07.2002 “Për caktimin e strukturës së numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,

 

Njofton :

 

I. Për pozicionin “Kryinspektor ”, pranë Policisë Bashkiake, Drejtoria e Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit , kandidati që kalon në fazën e dytë të konkurrimit është:

 

 

Z. Markel Hafesllari

 

 

 

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.07.2023, ditën e enjte, në orën 10:00 dhe intervista e strukturuar me gojë në datë 31.07.2023 pranë Institucionit të Bashkisë Pogradec.